วันมาฆบูชา 2567 นี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ หรือวันเพ็ญเดือน 3 ความสำคัญของวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” ซึ่งหลายพื้นที่ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และเวียนเทียน ให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกิจกรรมทางศาสนา 

ประวัติวันมาฆบูชา และความสำคัญ

วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มักจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ในปฏิทินสากล นับเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแก่ศิษยานุศิษย์ว่า “ต่อไปนี้อีก 3 เดือน เราจักเสด็จดับขันธปรินิพพาน” หลังจากทรงสั่งสอนพระธรรมมาเป็นเวลา 45 ปี โดยพระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารแสดงธรรมโอวาทปาฏิโมกข์

ความหมายของคำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งในวันนี้เองได้เกินเหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน 4 เหตุการณ์ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความหมาย ดังนี้