บทสวดธรรมโลกุตตระ 


บทสวดมนต์

          น้องไนซ์บอกว่า "หากต้องการสวดเพื่อการหลุดพ้นให้สวดบทสวดมนต์ธรรมโลกุตระ (บทสวดที่มาจากปรมัตถธรรม)"

ถ้าต้องการสวดเพื่อบูชาและแสดงความเคารพต่อ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สวดบทสวดมนต์บูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ต่อไปนีัเป็น บทสวดธรรมโลกุตตระ (อย่างย่อ) 

วัดเจริญธรรม (ถ้ำภูตอง)  จ.ลพบุรี


คำบูชาพระ         

(กราบพระ ครั้ง)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)


นะโม เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า 

          ทังสีริทัง เยวะหัง ศาสนา บุพพะลัง จัตตุ อุลุสัทฐัง นิพพานัง เขติ ฯ

พุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา

          ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมสักการะบูชา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมคำสั่งสอน และพระอัครสาวก ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ ขอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดนำแก้ว ประการนี้ ขึ้นสู่พระนิพพาน เทอญ


คำถวายสัจจะ

      ณ สถานสักการะนี้ ต่อเบื้องพระพักตร์ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอ ถวาย สัจจะจะสาธยายธรรม.....ธรรมโลกุตระ ขอดินฟ้าอากาศ โปรดรับรู้รับแจ้ง เป็นสักขีพยานแก่ข้าพเจ้า

      ส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ ขอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดนำอุทิศแผ่รอบครอบจักรวาล วิมารพรหม ยมโลก รอบครอบจักรวาล และมนุษย์ อุทิศส่งคุณบิดาและมารดา ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ เจ้ากรรมนายเวร รอบครอบจักรวาล ตลอดจนดินแดนแห่งนรกหม้อแห่งนรกด้วย

     ข้าพเจ้าปรารถนาขอบรรลุ มรรค ๔ ธรรม ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

พร..สิตังนุราท สังวาสผล

          ตังสติ สิริทัง,เยวะหัง สิริจิตตัง บุพพะพาตุมหัง เยวะยะสะปะมัง บัพพะพาคีรีตัง สัญญาณังโรพัง อะยาวะหัง อะสันเวหัง ปุริพาณัง ปุริสังโยชจะเทวัง รัตตีพาลัง สัทสะ ตุมหัง สีนิลละปะทัง เยวะพาหัง สัตตะโรพัง เซติฯ

พร..ขันธะตะโรมะ 

         จัตตุมาโร จันตะสุขโข กัตตะมาโน เข็นตะติโข จัตตุโนทะโส ขันทะโห จัตตาโร สุคคะตะ จันทะตะ กัตตะมะ นะสัทโถ สะตาโร บุคคะจะโต สันติโข หันตะโน มานะตะ กะสัทโข บุคคโลติโน สุคคะโต ขันตะโข โหทิโนทุกโข สันตุโต โตติฯ

         จัตตุมาทะโข กันตะพะทะบุคคะโล สุคทะโส จะคาโน  สันตะนะสัทโถ จินตะโน กันตะทะราทิโส บุคคะทะ กันตะจัตตาโร สังมะติ บุคคะตาทุโส ขันตะโนทุโส เกนะตะ ตะโนทุโส โพธิทะโร สุขโข กันตะตุโนทุโส ขันติยา ตุโนทุโส บุคคะโล สุขโข เตติฯ


พร..จัตตุมานักขะ (เหนี่ยวรั้งจิตใจ)

         จิตตา นุสสติ สังฆานุสสติ จิราชานุสสติ อาระหันทะณานุสสติ บัพพะชานุสสานุสติ ขันติยานุสสติ จัตตุมา เขละนะสัทโถ บุคคะตา จัตติมาโน ขันจะกันตะ สุขโข คิโลโพติฯ

พร..ลดทิฏฐิ

         เอนะขะ ตะโจ กัตตะกัตตัง ขันตะสันหัง  กัตจิตามัตตัง โหนตะทะรัง ขันติตังเขติจัต ตุขะ เขวะ สุชะนะ นะตะ จะปะ เขติฯ


พร..โปรดสัตว์ทั่วไป

          ขันตะยัง สุขขัง โสทินยัง ขันทิตะรัง บุพพะ พาตุมหัง โสทิตะรัง เตติตัง สันตะเวสัน ขันทิ สัททะยัง ขันทิอัชชะยัง ขันทะสัทไสยะสมบัติ

ตุมหัง สุตายะ ขันทิมิตะโร มะโสทินนะอิทังฯ


คำขอขมา

      ณ. สถานสักการะนี้ ต่อเบื้องพระพักตร์ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ข้าพเจ้าขอขมาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระธรรมคำสอน และพระอัครสาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณบิดามารดา ดินฟ้าอากาศ สิ่งอันใดที่ข้าพเจ้าผิดพลาดพลั้งไป

ด้วยกาย วาจา ใจ อันเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ที่แล้วๆมา ข้าพเจ้าขอขมา ขอได้โปรดรับคำขมาจากข้าพเจ้าด้วยเถิด

      ส่วนบุญกุศลในครั้งนี้ ขอพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โปรดนำอุทิศแผ่รอบครอบจักรวาล วิมารพรหม ยมโลก รอบครอบจักรวาล และมนุษย์ อุทิศส่งคุณบิดาและมารดา ผู้อุปการะ ผู้อุปถัมภ์ เจ้ากรรมนายเวร รอบครอบจักรวาล ตลอดจนดินแดนแห่งนรกหม้อแห่งนรกด้วย

     ข้าพเจ้าปรารถนาขอบรรลุพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยกาย วาจา ใจ ด้วย มรรค ๔ ธรรม ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

(กราบพระ ๓ ครั้ง)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ  (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ

สังฆัง นะมามิ (กราบ)