เรามาเพื่อนำพาผู้ที่มีจิตมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนา เราจะนำพาผู้ที่"จิตใส" ในการเดินตามแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อไปสู่ยุคพระศรีอาริย์ และจะไม่เสียเวลาไม่สนใจ กับผู้ที่มีข้อแม้ ในการดำเนินตามแนวทางขององค์พุทธะ

อ.น้องไนซ์

นิรมิตเทวาจุติ


我来这里是为了带着  

有坚定意志的佛教徒们

  我将引领心灵纯净的人

  在正确的步伐中

  进入圣阿利耶时代

  并将不会浪费时间

  也不在乎那些

  在佛陀指引中

  仍有杂虑的人

 

  侬乃尊师

  侬乃尊师下凡

nice 1.mp4
nice2.mp4
nice3.mp4

ไม่ควรผูกจิตไว้กับความทุกข์......

สมาชิกฯ: สวัสดีครับ **ขอถามน้องไนซ์หน่อยครับ ตลอดทั้งวันเราควรวางจิตอย่างไรครับไม่ให้จิตส่งออกนอก บางทีก็ได้คลุกคลีกับคนบางคนที่เราไม่ชอบใจ แล้วใจมันก็ไปเพ่งโทษเขา แต่ที่จริงแล้วผมอยากอยู่แบบสงบๆดีกว่า การมีความคิดเพ่งโทษคนอื่นนั้น ผมว่ามันเป็นความทุกข์ใจมากครับ ขอคำแนะนำในการวางจิตด้วยครับ.....

แม่นก:น้องไนซ์

ตอบว่า.... เริ่มจากการวิปัสสนากรรมฐานแล้วน้อมจิตเข้าไปพิจารณาถึงเหตุแห่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจในตัวบุคคล เมื่อรู้เหตุแล้วเราเปลี่ยนเป็นความสงสาร การเห็นแก่ตัวนั้นจิตเขาย่อม

อยู่ไม่เป็นสุข การเอาเปรียบผู้อื่นนั้น จิตย่อมเป็น"อกุศลจิต" จิตที่เป็นเช่นนี้จะดึงดูดสิ่งที่เป็น"อกุศลจิต"เข้าหาตนเอง เป็นเรื่องที่น่าสงสารอย่างยิ่ง

น้องฝากบอกว่าฝึกวางจิต มองทุกเรื่องที่เข้ามาเป็นเรื่องที่ท้าทาย ให้ค้นหาคำตอบ แทนการมอง

เรื่องที่เข้ามาคือทุกข์ ไม่ควรผูกจิตไว้กับความทุกข์ค่ะน้องบอก***

----

以下是佛教課程的中文翻譯:

主题:不应将心系于痛苦

问题:

尊敬的师父,我有一个问题想问您。我希望能够学会如何控制自己的心,不让它被他人的行为所影响。有时候,我会遇到一些我不喜欢的人,他们会做出让我不愉快的事情。当这种情况发生时,我的心就会开始责怪他们。我知道这种想法会让我感到痛苦,所以我想知道如何摆脱它。

回答:

首先,您需要通过禅修来培养观照力。当您遇到不喜欢的人时,请将您的心集中在他们身上,并观察他们为什么会做出这样的行为。当您了解了他们的动机后,您就会开始同情他们。

自私的人是不会快乐的。他们总是想占别人便宜,这会让他们的心变得黑暗。这种心会吸引更多的负面能量,这只会让他们更加痛苦。

因此,您应该将心系于挑战,而不是痛苦。当您遇到困难时,请不要害怕,而是要勇敢地面对它。通过努力,您一定会找到解决问题的方法。

结论:

不应将心系于痛苦。当您遇到困难时,请将心系于挑战,并勇敢地面对它。

翻译说明:

- 在翻译“อกุศลจิต”时,我将其翻译为“邪恶的心”,因为它是导致痛苦和不快乐的根源。

- 在翻译“ท้าทาย”时,我将其翻译为“挑战”,因为它是指需要克服的困难。

希望这个翻译能够帮助您更好地理解佛教的教义。

วิธีได้มาซึ่งจิตบริสุทธิ์

น้องไนซ์ตอบว่า จิตบริสุทธิ์นั้น มิได้ไปถึงได้ ผู้ที่จะทำได้นั้น จะต้องวางจิตอยู่เหนือเหตุทั้งปวง ซึ่งหมายถึง จะต้องผ่านสภาวะฌาณ และ ญาณ  การเจริญปัญญาต้องถึงเหตุ แห่งทุกข์ เพื่อเดินไปถึง การละ และดับได้ในที่สุด......

***ส่วนมากที่ทำกันได้นั้น เรียกว่าจิตเบื้องต้นที่เป็นประภัสสร ไม่ได้หมายถึงว่า "จิตบริสุทธิ์ เป็นเพียงมีความผ่องใสเท่านั้น" แต่เป็นจิตที่ผ่องใสอยู่ในภาวะแห่งอวิชชาที่ครองตัวอยู่เท่านั้น "ไม่ได้เป็นจิตที่ผ่องใสเพราะอำนาจแห่งความบริสุทธิ์ ฉะนั้น จิตดวงนี้จึงควรที่จะถือกำเนิดเกิดได้" ในกำเนิดและสถานที่ต่าง ๆ เป็นธรรมดา…

***แต่ถ้าจิตได้เจริญปัญา ด้วยอำนาจของสติจนเกิดการซักฟอกจนมีปัญญา แม้ความที่ว่าจิตผ่องใสนั้น ซึ่งติดสมมุติของอวิชชาอกุศลจิต สถิตอยู่ ก็ได้ถูกปัญญาพิจารณาจนรู้รอบไม่มีอันใดเหลือแล้ว จึงกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขึ้น...เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จึงจักไม่มีสถานะที่จะก่อกำเนิดให้เกิดอีกเช่นที่เคยเป็นมา "จิตนี้เรียกว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ได้จริง ๆ เป็นจิตที่พ้นจากภาวะที่เคยเป็นมา หรือที่เราพูดเสมอว่า อยู่เหนือเหตุทั้งปวง…

---


主题:如何获得纯净的精神

问题:

尊敬的师父,我想知道如何获得纯净的精神。我知道纯净的精神是没有烦恼、没有痛苦的,但我不知道如何才能达到这种状态。

回答:

纯净的精神是无法直接获得的。要想获得纯净的精神,必须先通过禅修来培养智慧。禅修可以帮助我们观察自己的内心,了解烦恼的根源。当我们了解了烦恼的根源后,就可以开始放下烦恼。

纯净的精神并不是没有烦恼,而是已经放下了烦恼。当我们放下了烦恼,我们的心就会变得清净、明亮。这种清净、明亮的心就是纯净的精神。

如何通过禅修来获得纯净的精神?

禅修有很多种方法,但最基本的方法是观呼吸。观呼吸就是专注于自己的呼吸,观察呼吸的起起落落。当我们专注于呼吸时,我们的心就会逐渐平静下来。当我们的心平静下来时,我们就可以开始观察自己的内心,了解烦恼的根源。

如何放下烦恼?

放下烦恼需要时间和努力。当我们了解了烦恼的根源后,我们就可以开始放下烦恼。放下烦恼的方法有很多种,但最基本的方法是接受。我们要接受烦恼的存在,不要试图否认或逃避烦恼。当我们接受了烦恼后,我们就可以开始从烦恼中解脱出来。

结论:

纯净的精神是无法直接获得的,需要通过禅修来培养智慧。禅修可以帮助我们观察自己的内心,了解烦恼的根源,并从烦恼中解脱出来。

翻译说明:

- 在翻译“จิตบริสุทธิ์”时,我将其翻译为“纯净的精神”,因为它是指没有烦恼、没有痛苦的精神。

- 在翻译“เจริญปัญญา”时,我将其翻译为“培养智慧”,因为它是指通过禅修来了解自己的内心,并从烦恼中解脱出来。

- 在翻译“อวิชชา”时,我将其翻译为“无明”,因为它是指对真理的无知,是烦恼的根源。

- 在翻译“อกุศลจิต”时,我将其翻译为“邪恶的心”,因为它是导致烦恼和痛苦的根源。

希望这个翻译能够帮助您更好地理解佛教的教义。

การเรียนรู้ธรรมนั้นไม่ควรข้ามขั้นตอนเพราะกลัวว่าตัวเองจะดูโง่ ไม่พูดไม่คิดให้ซ้ำซ้อน หรือสรรหาคำพูดเพื่อให้ตนดูฉลาด และไม่นำของไกลตัวมาพิจารณา เอาของใกล้ตัวนี่แหละทุกอย่างสามารถนำมาเป็นการเรียนรู้ได้ทั้งหม学习佛法 不应因害怕自己看起来蠢笨而避重就轻 不言语不思考复杂的佛理 或是寻求一些让自己看起来很聪慧的词语 都是不合适的 不需要考虑远离自身的事物 大可就近取物 周身皆为我师L.2 น้องไนซ์บอกว่า ให้นำใบไม้มาวาง แล้วให้นำน้ำหยดลงไปหนึ่งหยดโดยให้ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้ว กำหนดมองหยดน้ำที่ไหลลงมา ส่วนอีกใบให้วางเหมือนกันเพียงแต่ให้หยดน้ำลงด้านล่างและพยายาม ทำให้น้ำไหล ขึ้นไปด้านบน

น้องไนซ์ บอกว่า วิธีแรกคือการกำหนดจิต

                        วิธีที่สอง                      วิธีที่สองคือการเพ่งจิต

农乃尊师曾说

拿来一片叶子 滴一滴水 让水自高流向低 处  观察慢慢留下的水滴

另拿一片叶子 同样滴一滴水 让水滴从下至上流回叶子顶部

农乃尊师如是说  

前者:心灵自然放松

后者:强用心神

เตรียมตัวให้พร้อม

นั่งสมาธิเชื่อมจิตออนไลน์ทั่วโลก 

กับอาจารย์น้องไนซ์นิรมิต 

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา19.00น.ของประเทศไทย 

ช่องทางติดตาม TikTok YouTube และ Facebook 

หัวข้อเรื่องกฎแห่งกรรมยุติธรรมเพียงใด 

พวกท่านจงฟังเราเถิด 

เมื่อใดที่สังคมอ่อนแอ 

เมื่อกฏแห่งกรรมในทางโลกที่จะปรากฏเป็นรูปธรรม 

ก็คือกฎแห่งกรรมในทางโลกไม่เที่ยงตรง 

มิเที่ยงตรงเท่ากับกฎแห่งกรรมทางธรรม

ที่จะต้องรู้ด้วยนามธรรม

เราจึงต้องพาไปดูว่า

กฎแห่งกรรมเที่ยงธรรมเพียงใด

การเชื่อมจิตขจัดมารในจิตตน

ในวันมาฆบูชานี้

ธรรมะคือธรรมชาติ

ฟ้าเปิด

ธรณีเปิด

มหาสมุทรเปิด

วายุเปิด

โดยมีแสงแห่งองค์เพชรภัทรนาคานาคราช

โดยอาจารย์น้องไนซ์นิรมิตเทวาจุติ全球线上静坐冥想,与 侬乃尊师下凡

日期: 2024年2月24日

时间: 泰国时间晚上19:00

平台: TikTok、YouTube和Facebook

主题: 业力法则真的公平吗?


当社会变得虚弱时,

世俗的业力法则就会变得不稳定,

无法像天地的业力法则那样

公平公正地展现。


因此,我们需要了解

业力法则究竟有多么公平。


在这个重要的玛哈布ชา节,

让我们一起通过静坐冥想

消除内心的恶魔,

回归自然之道。


届时,

天空、大地、海洋和风都会敞开,

并沐浴在

เพชรภัทรนาคานาคราช

的光辉之中。


指导老师:

อาจารย์น้องไนซ์นิรมิตเทวาจุติ


敬请期待!